• Odwiedziło nas: 199424 osób
  • Do końca roku: 156 dni
  • Do wakacji: 330 dni

81-198 Kosakowo

ul. Szkolna 16

Tel: (58) 679-13-21

Czwartek, 2016-07-28

Imieniny:

Ady, Wiwiany

Szkoła Podstawowa

Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa


im. Piotra Dunina

Mosty


ul. Szkolna 16


81-198 Kosakowo   

 

KRONIKA SZKOLNA Zajrzyj do naszej kroniki

a dowiesz się co ciekawego 

dzieje się w szkole


 

ŚWIETLICA  SZKOLNA

 

"WESOŁE AKWARIUM"

Tutaj znajdziesz

informacje

o pracy

naszej świetlicy


 

 

 

.......... TABLICA OGŁOSZEŃ ......

 ...... DZIENNIK ELEKTRONICZNY ......

 

*      Pierwsze logowanie do systemu UONET+    *
*         (dziennik elektroniczny) - instrukcja          *

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI DLA KLAS VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PÓŁKOLONIE LETNE - "PODRÓŻE SMAKOSZA" - program

 

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PRZEPROWADZONEGO 05.04.2016 r.

 

 

 

 

Organizacja wypoczynku letniego roku szkolnym 2015/2016

 

organizator kolonii letnich:

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach mgr Anna Szymborska

tel. kontaktowy: 607 694 069, e-mail: spmostydyrektor@epf.pl

 

Regulamin Szkoły Podstawowej w Mostach dotyczący przydziału kart uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Kosakowo w roku szkolnym 2016/ 2017.

 

Nabór na kolonie trwa od 4 maja do 27 maja 2016 roku

 

1.      Zapisy na kolonie odbywają się w sekretariacie szkoły od 4 maja do 12 maja 2016 roku.

 

2.      Szkoła w Mostach dysponuje łącznie liczbą: 13 kart do Krościenka, 13 kart do Żerkowa i 10 kart na Litwę.

 

3.      Na każdy z turnusów dyrektor rezerwuje 2 miejsca, które otrzymają uczniowie będący pod opieką GOPS w Kosakowie ( w pierwszej kolejności uczniowie pod opieką GOPS-u, nie korzystający w ubiegłych latach z tej formy wypoczynku).

 

4.      Listy na kolonie będą ustalane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo  z dnia 19 kwietnia 2016 roku przez komisję w składzie: p. Anna Podgórska - wicedyrektor,

 

p. Alina Gajewska – wicedyrektor, p. Anna Bladowska – pedagog szkolny.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się 13 maja 2016 roku o godz., a listy zakwalifikowanych uczestników na kolonie wywieszone będą dnia 15 maja 2016 roku na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły. W przypadku większej liczby chętnych zakwalifikowanych uczestników kolonii niż liczby miejsc odbędzie się losowanie w obecności członków komisji . W przypadku naruszenia w/w regulaminu rodzice mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni tj. do 17 maja 2016r.

 

Dyrektor po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań wywiesi ustaloną liczbę uczestników kolonii dnia 18 maja 2016 roku.

 

5.      18 maja 2016 roku uczestnicy kolonii otrzymają karty kwalifikacyjne wraz z informacją o nr konta bankowego , na który należy dokonać wpłaty.

 

6.       Zwrot kart musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia naboru tj. 27 maja 2016 roku. Nie zwrócona w terminie karta może spowodować skreślenie z listy kolonistów i być przekazana innej osobie z listy zakwalifikowanych.

 

7.      Wpłata wyznaczonej kwoty musi nastąpić  do dnia 15 czerwca 2016 roku.

 

Nie wpłacenie w terminie może spowodować skreślenie z listy kolonistów a miejsce odstąpione innej osobie z listy zakwalifikowanych.

 

 

Dyrektor  Anna Szymborska


 

Uczniowie Gminy Kosakowo w roku 2016 mogą skorzystać z:

 

kolonii letnich w Krościenku w terminie 30.VI – 13.VII

(grupa 45 uczniów klas  IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie)

kierownik kolonii: p. Mariola Kucińska

pielęgniarka: Renata Godlewska

wychowawcy: Katarzyna Lubocka, Barbara Kisielewska,…………………………….

 

kolonii letnich w Żerkowie w terminie 5 .VII – 19.VII

(grupa 45 uczniów klas  IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie)

kierownik kolonii: p. Aleksandra Pająk

pielęgniarka: Mirosława Makurath

wychowawcy: Anna Gerber, Lucyna Filipiuk, …………………………………….

 

kolonii letnich w Ojranach na Litwie w terminie 5.VII – 19.VII

(grupa 30 uczniów klas IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie)

kierownik kolonii: Mariusz Wiński

pielęgniarka: Elżbieta Kołodziejska

wychowawcy: Zuzanna Kozielska,…………………………………

 

Z półkolonii letnich organizowanych w szkołach podstawowych w Mostach, Dębogórzu i Pogórzu dla uczniów klas I – III w terminach ustalonych przez dyrektorów szkół.

 

 

Przydział miejsc i kart na kolonie:

Szkoły:

-                                  Krościenko i Zerków                        Litwa

Mosty:                          13 i 13  miejsc                                  10

Pogórze:                       11 i 12 miejsc                                    7

Kosakowo:                    10 i 9  miejsc                                     7

Dębogórze:                          9 miejsc                                      4

 

Sołectwa:

Dębogórze Wybudowanie  po 1 miejscu na każdej kolonii

Kazimierz                               po 1 miejscu na każdej kolonii

Organizator prosi o informację i zwrot kart w przypadku nie wykorzystania miejsca.

 

Regulamin naboru na kolonie:

Na kolonie w pierwszej kolejności  mogą jechać uczniowie:

4.       uczęszczający do gminnych szkół

5.       po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej

 

6.       nie korzystający w poprzednich latach z tej formy wypoczynku

 

Uczniowie uczęszczający do gminnych szkół ponoszą jedynie część odpłatności za kolonie tj: 600 zł

W przypadku nie wykorzystania miejsc  na kolonie  mogą jechać uczniowie spoza terenu gminy Kosakowo lub uczęszczający do innych szkół i ponoszą pełną odpłatność w wysokości 1200 zł

Dyrektor każdej szkoły opracowuje własny szczegółowy regulamin, w którym ustali liczbę miejsc dla uczniów objętych pomocą GOPS i ustali pozostałe zasady pierwszeństwa.

Nabór na kolonie rozpocznie się w chwili dostarczenia przez organizatora kart do szkół: 4 maja 2016 roku,

zakończy się w szkołach w chwili odebrania kart przez organizatora: 27 maja 2016 roku.


Po 27 maja 2016 roku organizator może przekazać wolne karty uczniom innych szkół spoza terenu gminy Kosakowo.


Listy uczestników kolonii zostaną wywieszone do 17 czerwca 2016 roku

Zebrania organizacyjne z uczestnikami kolonii:

Za przeprowadzenie zebrania z uczestnikami kolonii odpowiedzialni są kierownicy kolonii w terminie od 17 do 23  czerwca 2016 r. w swoich macierzystych szkołach i w godzinach dostosowanych do godzin pracy rodziców tj. od 18.00 (zebranie kolonii do Krościenka i Żerkowa w szkole w Mostach i zebranie kolonii na Litwę w szkole w Dębogórzu)

 

Organizator Anna Szymborska

 

 

Regulamin naboru na półkolonie:


W półkoloniach w pierwszej kolejności  mogą wziąć udział uczniowie:

1. uczęszczający do gminnych szkół podstawowych

2. po ukończeniu I i II klasy szkoły podstawowej

3. w przypadku wolnych miejsc mogą wziąć udział uczniowie, którzy ukończyli klasę III lub uczniowie biorący udział w półkoloniach w  poprzednim roku.

Minimalna liczba dzieci w grupie to 15 uczniów, maksymalna to 25 uczniów.

 

Koszt ponoszony przez rodziców to 300 zł  (koszty organizacji wypoczynku i wyżywienia).

Koszty wynagrodzenia wychowawców ponosi organ prowadzący.

 

Termin naboru na półkolonie: od 4 do 27 maja 2016 roku

 

w Szkole Podstawowej w Mostach półkolonie odbędą się w terminie 4.VII – 15.VII  w godzinach 8.00 – 16.00


kierownik półkolonii: p. Anna Podgórska

wychowawcy: p. Katarzyna Warzewska, p. Dorota Wiktor - I tydzień

p. Alicja Łątkowska, p. Grażyna Polkowska - II tydzień

 

Szczegóły naboru określają dyrektorzy gminnych szkół.

 

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOŁY W DOKUMENTACH SZKOŁY - kliknij tutaj

 

 

Regulamin Gminnego Turnieju w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt i chlopców

 

 

 

 

AKCJA "BEZPIECZNA PRZERWA" - REGULAMIN

 

 

 

 

 

TERMINARZ GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

. .Bezpieczeństwo w sieci

 

Fundacja Nowoczesna Polska we współpracy z  ekspertami przygotowała pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” dla młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z  młodzieżą i  rodziców....

W skład pakietu wchodzi:


10 scenariuszy lekcji dla nauczycieli i  osób pracujących z młodzieżą. Każdy scenariusz zawiera: krótkie wprowadzenie, pomysł na lekcję, materiały umożliwiające przeprowadzenie lekcji, zadania dla uczniów, słowniczek najważniejszych pojęć i  literaturę dodatkową. Scenariusze dostępne są na stronie:

edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/#gimnazjum_mobilne-bezpieczenstwo

 

 

krótki przewodnik po mobilnym bezpieczeństwie w  postaci samouczka dla rodziców, nauczycieli i  osób pracujących z  młodzieżą. Przewodnik dostępny jest na stronie:

edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/poradnik-bezpieczenstwa-mobilnego.pdf

 

 

aplikację mobilną „Mobilne Bezpieczeństwo”, która pozwala uzyskać informacje o tym, jaki zakres informacji o sobie przekazujemy operatorom aplikacji, które instalujemy na telefonie komórkowym czy tablecie. Darmową aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i  F-Droid.

 

Materiały dostępne są za darmo na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z  opracowanych materiałów

 

 


 

Ubezpieczenie uczniów

 

Warunki ubezpieczenia w firmie InterRisk  Vienna Insurance Group  umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców

 

 

 

 

Sukcesy uczniów trenujących w Sztormie Mosty  

Zachęcamy do głosowania na naszych chłopaków w konkursie szkółki Nivea czytaj "Osiągnięcia"

 

 

 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

 

i68441UG

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma